Google+
LOGO

    11050 Beograd, Metohijska 21

    Tel/Fax 011/24-12-335; 011/380-68-63;

    BOLJE JE UVEK MOGUĆE               E-Mail: didaktis.doo@sbb.rs


O nama
Proizvodi
Cene
Rasprodaja
Kontakt
Gde smo?

 

 

FIZIKA

 

NASTAVNO SREDSTVO

Šifra Merni instrumenti
MI-PM Pomično merilo, 1-150/0,05
MI-M Mikrometar 0-10/0,01
MI1* Čelična metarska traka (2 m)

Vage i tegovi

V1-1 Terazije 200g sa kompletom tegova- 0,02 g
V1-2 Terazije 500 g sa kompletom tegova - 0,02 g
V2 Terazije 100g sa fiokom i kompletom tegova- 0,02 g
V6-2 Set tegova  200 g
V6-3 Set tegova 500 g
V6-4 Set tegova 1000 g
V6-5 Set 9 miligramskih tegova
V4-1 Digitalna vaga - 200/0,1 g
V4-2 Digitalna vaga - 500/0,1 g
V4-3 Digitalna vaga - 2000/1 g
V4-4 Digitalna vaga - 5000/1 g
MI 4-1 Hronometar (štoperica)-meh.
MI 4-2 Hronometar (štoperica)-digit.
MI 5-1* Digitalni hronometar, elektronski
MI 5-2* Kablovi sa fotosenzorima za digitalni hronometar
MI 6-1 Dinamometri -pljosnati (komplet 6 komada)
MI 6-2 Dinamometar sa 3 promenljive kružne skale
MI 7-1 Komplet dinamometara -okrugli ( 6 komada)
MI 7-2 Komplet preciznih dinamometara -okrugli u koferu ( 8komada)
MI-U Univerzalni merni instrument
U40810 Dinamometar PLAVI  250g/2,5 N
U40811 Dinamometar ZELENI   500g/5 N
U40812 Dinamometar BRAON   1kg/10 N
U40813 Dinamometar CRVENI  2kg/20 N
U40814 Dinamometar BELI        3kg/30 N
U40815 Dinamometar ŽUTI        5kg/50 N

Mehanika

M1* Čelične opruge, 5 različitih dimenzija i konstanti
M2 Staklena cev sa vazdušnim mehurom
M3* Galilejev žljeb
M4 Kolica metalna sa oprugom i pomoćnim priborom
M5* Uređaj za proveru zakona održanja energije pomoću kolica
M6 * Atvudova mašina
M7 Njutnova cev
M8 * Maksvelov točak
M9 * Uređaj za proučavanje zakona dinamike obrtnog kretanja
M10 Model poluge
M11 Sredstvo za demonstraciju pritiska i njegove zavisnosti od dodirne površine
M12 Sredstva za demonstriranje vrsta ravnoteže (komplet)
M13 Strma ravan
M14 Kuglice, razne po prečniku, elastičnosti i vrsti materijala (komplet)
M15 Radni sto na školskoj tabli za demonstracije i oglede iz fizike
M16 * Matematičko klatno
M17* Klatno na elastičnoj opruzi
M18 * Fizičko klatno
M19 * Uređaj za određivanje momenta inercije pomoću torzionog klatna
M20 * Uređaj za određivanje modula elastičnosti
M21* Uređaj za određivanje modula torzije
M22 Monokord
M23-1 Kuntova cev
M23-2 Kuntova cev sa ton generatorom
M24-1 Zvučna viljuška 440Hz, L=120mm
M24-2 Zvučne viljuške u koferu – set od 8 razlicitih frekvencija
M24-3 Zvučna viljuška na rezonantnoj kutiji
M24-4 Zvučna viljuška na rezonantnoj kutiji – komplet 2 komada
M24-5 Zvučna viljuška na rezonantnoj kutiji, komplet 4 komada C-dur
M25 Ton – generator
M26 * Uređaj za određivanje brzine zvuka u vazuhu pomoću vazdušnog stuba
M27 Model mrtve petlje
M28* Klatno za rezonanciju
M29 Pribor za pokazivanje istovremenosti padanja po paraboli i vertikali
M30-1 Demonstraciona talasna mašina
M30 Demonstraciona talasna mašina, mala
M31 Prinudne oscilacije
60018 Komplet Mehanika-Oscilacije-Toplota

Mehanika fluida

MF1 Uređaj za demonstraciju promene pritiska sa dubinom
MF2 Model spojenih sudova
MF3 Arhimedova vaga
MF4 Model hidraulične prese
MF5 * “U” manometar sa vodom
MF6 Areometri različitog opsega, 2 kom.
MF7 Staklena posuda i metalno dno na koncu za demonstraciju hidrostatičkog pritiska
MF8 Hidrometar
MF9 * Komplet za realizaciju Rejlijevog eksperimenta
MF10 * Uređaj za određivanje koeficijenta površinskog napona metodom otkidanja
MF11 Uređaj za određivanje koeficijenta površinskog napona pomoću kapilare
MF12 Komplet kapilara
MF13 * Uređaj za proveravanje Bernulijeve jednačine
MF14 * Stoksov viskozimetar
MF15 Piknometar , 50 ml
MF16 Pitoova cev
MF17 Posuda sa prelivnom cevi
MF18 Paskalov balon- stakleni

Toplota

T3 Kalorimetar (bez elek. grejača)
T4 Model pritiska u gasovima (sa čeličnim kuglicama)
T5 Pribor za demonstraciju širenja čvrstih tela
T6 Pribor za demonstraciju širenja tečnih tela
T7 Pribor za demonstraciju prenosa toplote provođenjem
T8 Pribor za demonstraciju prenosa toplote strujanjem
T10 * Uređaj za proveravanje Bojl-Mariotovog zakona
T11 Uređaj za proveravanje Šarlovog zakona
T12 * Uređaj za određivanje Poasonove konstante (Cp/Cv)
T13 Uređaj za određivanje specifične toplote čvrstih tela
T14 Uređaj za proveravanje Njutnovog zakona hlađenja
T15 Uređaj za određivanje zavisnosti tačke ključanja od pritiska
T16 Uređaj za destilaciju vode
T17 Pribor za demonstraciju širenja čvrstih tela pri zagrevanju izdužene žice

Elektromagnetizam

EM1* Staklene šipke
EM2* Plastične šipke
EM3* Metalne šipke sa izolatorskom drškom
EM4-v Elektrostatičko klatno
EM5-1 Elektroskop
EM5-2 Elektroskop učenički
EM6-1 Elektrometar
EM6-2 Komplet delova za elektrometar
EM8 Perjanice za demonstraciju linija električnog polja
EM9 Faradejev kavez
EM10* Magneti (komplet)
EM11* Magnetna igla
EM13-2 Stabilisani ispravljači naizme-nične struje do 30V, do 5A
EM13-3 Stabilisani ispravljači naizmenične struje od 10A/12A
EM13-4 Ispravljači naizmenične struje do 15 V, 5 A
EM14 Autotransformator
EM15 Transformator 220V/12V, 1A
EM16-v* Teslin transformator
EM17-v Demonstracioni ampermetar
EM17-v Demonstracioni voltmetar
EM19 Miliampermetar
EM20 Ampermetar-školski
EM21 Voltmetar -školski
EM22 Galvanometar-školski
EM25 Otpornici, razni (komplet)
EM27 Maketa za izvođenje laboratorijskih vežbi iz oblasti električnih struja
EM28 Reokord sa klizačem (za pokazivanje zavisnosti električnog otpora od dužine i debljine provodnika)
EM29-v Reostat sa klizačem
EM30 Uređaj za određ. zavisnosti električnog otpora od temp.
EM31 Solenoidni kalemovi
EM32-1 Obični prekidači
EM32-2 Taster prekidači
EM33-1 Makete sa otpornicima za ostvarivanje redne i paralelne veze (elementi kola za jednosmernu struju)
EM33-2 Električno kolo, maketa
EM34 Model električnog zvonca
EM35 Model generatora jednosmerne struje
EM36 Model monofaznog generatora naizmenične struje
EM37 Model trofaznog generatora naizmenične struje
EM38 Uređaj za demonstraciju Erstedovog ogleda
EM38-v Uređaj za demonstraciju Erstedovog ogleda, dejstva mag. polja na provodnik sa strujom i uzajamnog dejstva paralel. prov. (osnovni uređaj, potkovičasti magnet, ispravljač 0-12V/5A, otpornik 1Ω/50W
EM39* Uređaj za demonstraciju Amperove sile
EM40 Uređaj za demonstraciju magnetnih linija sila
EM41 Uređaj za demonstraciju uzajamnog delovanja dva paralelna strujna provodnika
EM42 Uređaj za demonstraciju elektromagnetne indukcije
EM43 Uređaj za demon. Erstedovog ogleda, linija sila magnetnog polja i uzajamno delovanje paralelnih strujnih provodnika (privlačenje i odbijanje)
EM44-1* Uređaj za elektrolizu vode
EM44-2 Uređaj za elektrolizu bakar sulfata
EM45 Gasne cevi za demonstraciju električnog pražnjenja u gasovima
EM46* Uređaj za određivanje horizontalne komponente Zemljinog magnetnog polja (tangentna busola)
EM47 Laboratorijski generator signala i merač frekfencije LGS
EM48* RLC-maketa
EM49-1* Komplet kablova sa banana utičnicima KKS-22/4
EM49-2* Komplet kablova sa banana utičnicima KKS-6/4
EM50* Maketa za proveru Omovog zakona
EM51 Visokonaponski izvor napajanja gasnih cevi
EM52 Van de Grafov generator
EM54 Sonde za osciloskop
EM55 Magnetni opiljci (pak. 30 g)
EM56 Žičani termoelement
EM57-1 Uređaj za proučavanje provodljivosti elektrolita
EM57-2 Uređaj za proučavanje provodljivosti elektrolita sa izvorom i mernim instrum.
EM57-v Provodljivost elektrolita, Faradejev zakon elektrolize (uređaj, izvor napajanja 6V/2A, ampermetar digitalni i reostat 30Ω/200W
EM58 Elektrofor
EM59 Magnetno polje - kubično
EM60 Otporna dekada
Lin-v Laboratorijski izvor napajanja AC/DC 30V / 3A
MP Magnet potkovičasti
Magnet šipkasti
K Kompas FRIEND #4030

Optika – geometrijska optika

OK1 Optički demonstracioni set sa magnetnom tablom,
OK2 Optički demonstracioni set plus sa magnetnom tablom,
OK2 Optički demonstracioni set plus bez magnetne table
OK4 Laserska kutija plus (5 zraka sa podešavanjem i izborom zraka, električnim zastorom), sa napajanjem (AC/DC 3V)
OK4-1 Laserska kutija plus zeleni (5 zraka sa podešavanjem i izborom zraka, električnim zastorom) sa napajanjem
OK5 Didaktički laser (diodni) sa napajanjem (AC/DC 3V)
OK5-1 Didaktički laser zeleni (diodni) sa napajanjem
OK6 Laserski optički set LOS-1
O-v Optička klupa (sa priborom i laserom)
O1-v Nast. komplet “Difrakcija svetlosti – optička rešetka”
O11 Uređaj za određivanje ugla divergencije laserskog snopa

Nuklearna fizika

N1 *

Gajger-Milerov (GM) brojač
N2 Uređaj za demonstriranje nuklearne magnetne rezonancije

Dvodimenzionalna nastavna sredstva

2D1 * Međunarodni sistem jedinica- Pano
2D2 * Slike naučnika: komplet od 6 slika na A3 formatu
  Slike naučnika: komplet od 10 slika na A3 formatu
Ostalo
KNS * Komplet naizmenične struja  (5 elemenata)
KNS-v* Komplet naizmenične struja  (7 vežbi i 10 elemenata)
KES * Komplet električna struja  (5 elemenata)
KES-v* Komplet električna struja (12 vežbi i 20 elemenata)
KMO1* Komplet za mehaničke oscilacije (4 elementa)
KMO2* Komplet za mehaničke oscilacije (5 lemenata)
KMO3* Komplet za mehaničke oscilacije (7 elemenata)
KMOT* Komplet mehanika, oscilacije, toplota
KMČT1* Komplet za mehaniku čvrstih tela(5 elemenata)
KMČT2* Komplet za mehaniku čvrstih tela(6 elemenata)
E-v Nastavni komplet Elektronika
EM-v Nastavni komplet Elektromagnetizam
LP-v Uređ. za demonst. elektromag. indukcije i Lencovog pravila (lebdeći prsten)
Ind-v Induktor
VM-v Vitstonov most
PN Portreti naučnika (Tesla, Pupin, Ajnštajn, Bercelijus, Avogardo, Dalton)

Napomena: sa * pored kataloškog broja su označena nastavna sredstva koja su aktuelna za program gimnazije. Zbog količine podataka nismo u mogićnosti da Vam prezentujemo pojedine slike, uputstva ili mogućnosti pojedinih nastavnih sredstava. Zato vas molimo da nas: pozovete telefonom, pošaljete E-mail ili pismeno zatražite dodatne informacije.

SETOVI CORNELSEN

Cornelsen_2, Školski Set prirodnih nauka

Školski set Prirodnih nauka, 100 eksperimenata. 2-5 grupa učenika može da izvodi eksperimente bez dodatnih materijala. Namenjen za razrednu i početne nivoe predmetne nastave.

Školski set Električna kola za 15 grupa učenika. Namenjen za predmetnu nastavu.

Cornelsen_3, Školski Set Fizika i Modeli molekula

Školski set Fizika, 69 eksperimenta - 2 kofera

Školski set Modeli molekula, 10 kompleta

Skok na početak strane

 

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Prijatelj sajta  

Katalog sa cenama možete preuzeti kao DOC verziju Fizika ili PDF verziju ovde ili na stranici Cene.

Katalog sa cenama nastavnih sredstava za Osnovnu školu možete preuzeti ovde ili na stranici Cene.

Katalog sa cenama nastavnih sredstava za Srednju školu možete preuzeti ovde ili na stranici Cene.

DIDAKTIS, Metohijska 21, 11000 Beograd; WWW.Didaktis.co.rs; didaktis.doo@sbb.rs